1. AUTORIZAȚIA SANITAR-VETERINARĂ

Formular de sesizare

Fii activ, sesisează o problemă întâmpinată în obținerea autorizației/avizului!

I. DEFINIȚIE

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare veterinare. 

II. CADRUL LEGAL APLICABIL

- Hotărârea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor, ANEXA Nr. 3 - PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar (vezi secțiunea formulare); 
- Ordinul nr. 96 din 22 iulie 2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (vezi secțiunea formulare). 

III. CINE TREBUIE SĂ SOLICITE AUTORIZAȚIA/AVIZUL

1. Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar este obligatorie pentru obiectivele - sedii sociale/secundare - şi următoarele activităţi :

Obiectivele şi activităţile pentru care se emit autorizaţii sanitare veterinare

Nr. crt.

Obiectiv/Activitate

UJVf.

1.

Staţie de incubaţie tip gospodăresc
Tabără de vara pentru animale
Stână
Stupina
Menajerie

obiectiv

2.

Punct de însămânţări artificiale la animale

obiectiv

3.

Genotecă de animale
Expoziţie de animale şi grădină zoologică
Magazin pentru comercializare animale de companie, păsări şi peşti exotici şi/sau hrană, momeli şi alte asemenea

obiectiv

4.

Fermă de animale
Târg de animale
Staţiune de montă naturală la animale
Institute sanitare veterinare de referinţă x)
Punct farmaceutic veterinar
Cabinet medical veterinar
Laborator de control furaje x)
Laborator sanitar veterinar x)
Dispensar sanitar veterinar
Canişă, adăpost pentru câini
Şcoala pentru dresaj câini
Clinici veterinare universitare x)

obiectiv

S.

Bazine piscicole pentru creşterea materialului piscicol
Staţie (punct) de spălare şi dezinfecţie mijloace de transport

obiectiv

6.

Staţie de incubaţie tip industrial
Bazine piscicole pentru material biologic
Farmacie veterinară
Unităţi de tehnică medicală veterinară
Herghelie
Depozit de material seminal
Baze de achiziţie a animalelor
Clinică veterinară sau spital veterinar
Pensiune pentru animale de companie
Frizerie pentru animalele de companie
Depozit de produse de uz veterinar
Fermă de carantină, centre colectare animale
Unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
Unităţi de reproducţie şi de selecţie animală
Fabrică pentru hrana animalelor x)
Unităţi de cercetare ştiinţifică, x) inclusiv cele care utilizează animale de experienţă
Unităţi specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri şi nutreţuri x) medicamentate
Unităţi pentru producerea unor biopreparate x) sau medicamente de uz veterinar
Unităţi de recoltare material seminal

obiectiv

7.

Fabrică de nutreţuri combinate x)
Fabrică producătoare de medicamente, x) biopreparate şi alte produse de uz veterinar

obiectiv

8.

Puţuri seci, cimitire de animale, crematorii

obiectiv

9.

Centru colectare lapte
Centru colectare ouă
Centru colectare miere
Cantină

obiectiv

10.

Unităţi prelucrare industrială a cadavrelor, produse de origine animală confiscate, subproduse necomestibile
Incineratoare pentru produse de origine animală confiscate, subproduse necomestibile

obiectiv

11.

Centru de tăiere
Depozit subproduse necomestibile
Centru colectare peşte
Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare
Centru colectare, prelucrare lapte
Carmangerie, măcelărie
Unităţi porţionare, preambalare carne şi produse din carne
Atelier prelucrare peşte, produse din peşte
Unităţi porţionare, preambalare produse lactate
Unităţi colectare depozitare ouă
Unităţi de colectare şi prelucrare miere, alte produse apicole

obiectiv

12.

Atelier preparate carne
Catering

obiectiv

13.

Depozit alimentar, depozit frigorific
Restaurant, indiferent de specific
Hală pentru desfacere produse de origine animală

obiectiv

14.

Fabrică îngheţată
Laborator cofetărie şi/sau laborator patiserie
Unităţi prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare

obiectiv

15.

Fabrică produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne, salamuri crude
Fabrică semipreparate culinare din carne şi mixte
Unităţi de tranşare carne
Unităţi prelucrare membrane naturale
Unităţi fabricaţie membrane artificiale
Fabrică conserve, semiconserve peşte
Fabrică produse lactate
Fabrică produse din ouă

obiectiv

16.

Abator
Antrepozit frigorific
Supermarket

obiectiv

17.

Combinat de carne

obiectiv

x)Se autorizează de către autoritatea veterinară centrală.

Notă:

Obiectivele şi activităţile care fac obiectul controlului sanitar veterinar şi care nu sunt cuprinse în prezenta anexă se supun inspecţiei sanitare veterinare conform reglementărilor sanitare veterinare în vigoare şi funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a comerciantului.

Activităţi supuse autorizării sanitare veterinare

CLASA CAEN

ACTIVITATEA

0121

Creşterea bovinelor

0122

Creşterea ovinelor şi caprinelor

0123

Creşterea porcinelor

0124

Creşterea cabalinelor, măgarilor şi catârilor

0125

Creşterea păsărilor

0126

Apicultura

0127

Sericicultura

0128

Creşterea animalelor pentru blană şi a altor specii

0130

Activităţi mixte (cultură vegetală şi creşterea animalelor)

0142

Servicii de reproducţie şi selecţie în creşterea animalelor

0230

Economia vânatului

0501

Pescuitul

0502

Piscicultura

1511

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii

1512

Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii de pasăre şi de alte animale

1513

Produse pe bază de carne

1520

Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

1551

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1552

Fabricarea îngheţatei

1570

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

1589

Fabricarea altor produse alimentare

2441

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2442

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2462

Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor

5123

Comerţ cu ridicata al animalelor vii

5124

Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate

5132

Comerţ cu ridicata al cărnii şi mezelurilor

5133

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

5138

Comerţ cu ridicata specializat al altor produse alimentare

5146

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

5222

Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din came

5530

Restaurante

5551

Cantine

7310

Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale

8520

Activităţi veterinare


2. Pentru situaţiile care nu se încadrează în categoria sediilor sociale/secundare - şi activităţilor mai sus menționate, în vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de lege.
3. Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar se aplică şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria răspundere.
 

IV. PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI/AVIZULUI

În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care menţionează datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, precum şi obiectivul şi activitatea pentru care solicită autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.
1. Pentru activităţile supuse autorizării sanitare pe baza declaraţiei pe propria răspundere:
anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
2. Pentru activităţile supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare:
pentru obiectivele şi activităţile respective, autoritatea sanitară veterinară va efectua evaluarea condiţiilor minime la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor, cu referire la:
- amplasarea obiectivului, vecinătăţi, noxe;
- caracteristicile constructive: materiale de construcţie, sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare;
- condiţiile de microclimat: ventilaţie, temperatură, umiditate, luminozitate şi altele asemenea;
- fluxul tehnologic: dotarea tehnică cu utilaje, circulaţia materiilor prime, a produselor finite şi a personalului, spaţii de producţie, spaţii de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse necomestibile, confiscate, spaţii pentru Venena şi Separanda pentru unităţile de profil;
- capacităţile de producţie, depozitare şi desfacere a produselor, asigurarea lanţului frigorific;
- dotarea cu aparatură de măsură şi control şi sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc.;
- funcţionarea vestiarelor filtru şi a grupurilor sanitare;
- spaţii de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate şi confiscate, spaţii pentru substanţe toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim;
- sisteme de evacuare a produselor confiscate, deşeurilor, ambalajelor şi altor materiale nefolosibile;
- contractul cu o unitate specializată pentru colectarea în vederea prelucrării a deşeurilor, confiscatelor, altor produse necomestibile;
- dotarea cu echipamente, substanţe şi materiale pentru operaţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitate, spaţii pentru păstrarea substanţelor necesare;
- starea tehnică şi igienică a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animală, produse de uz veterinar, asigurarea lanţului frigorific, amenajarea spaţiilor pentru spălare şi dezinfecţie;
- organizarea şi funcţionarea laboratorului uzinal, dotarea şi încadrarea cu personal, atestarea acestuia;
- implementarea în unitate a procedurilor operaţionale standard de sanitaţie (SSOP), a planului pentru analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol şi a regulilor de bună practică (GMP);
- igiena personalului, echipamente de protecţie, utilităţi pentru igiena personală;
- încadrarea cu personal, pregătirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul stării de sănătate;
- supravegherea sanitară veterinară a unităţii conform prevederilor legale.
3. Cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului nu este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;
4. În situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor/activităţilor autorizate în această etapă.

V. ASPECTE PRACTICE

1. Autoritatea competentă pentru emiterea autorizației 
Autorizaţia se emite de către autoritatea sanitară veterinară în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale
Autoritatea sanitară veterinară este reprezentată de autoritatea veterinară centrală, pentru obiectivele de interes naţional, şi de direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru celelalte obiective.
2. Înscrisuri necesare pentru obţinerea autorizației 
Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:
a) o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 - pct. I, pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1;
b) pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1:
- un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3;
- o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului;
- o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;
- contractul încheiat cu direcţiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat desfăşurată de personalul sanitar veterinar de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală, potrivit legislaţiei în vigoare;
c) dovada achitării taxei de autorizare, după caz.
Documentele respective se depun îndosariate.
3. Valabilitatea autorizației
Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat.
Pentru orice modificare ulterioară a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a profilului de activitate comercianţii sunt obligaţi să solicite prin Biroul unic autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare conform prevederilor prezentei proceduri.
4.Tarife aferente autorizării 
Pentru activităţile supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare, taxele sunt de la 5 - 1082 lei, în funcție de domeniul de activitate, conform cadrului legal aplicabil (vezi secțiunea formulare). 
Taxele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

VI. FORMULARE

Declaratie pe propria raspundere

ORDIN nr. 96 din 22 iulie 2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar veterinar

PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar

© 2022 PTIR