2. AUTORIZAȚIE RECLAMĂ LUMINOASĂ (AMPLASAREA FIRMELOR)

Formular de sesizare

Fii activ, sesisează o problemă întâmpinată în obținerea autorizației/avizului!

I. DEFINIȚIE

Firmă - orice inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfăşoară în interiorul clădirii.

II. CADRUL LEGAL APLICABIL

- Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - republicată (vezi secțiunea formulare) ; 
- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (anexa pdf);
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii- republicată (vezi secțiunea formulare) ; 
- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea (vezi secțiunea formulare);
- Hotărâri ale Consiliilor Locale (vezi secțiunea formulare). 

III. CINE TREBUIE SĂ SOLICITE AUTORIZAȚIA/AVIZUL

Amplasarea firmelor şi copertinelor inscripţionate se autorizează în condiţiile art. 4 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Prin excepţie, autorizaţia de construire nu este necesară în cazul firmelor inscripţionate pe vitrinele şi uşile de acces, în condiţiile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Firmele inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de autorităţile administraţiei publice. Amplasarea acestor materiale publicitare se va face după achitarea taxelor de publicitate prevăzute de legislaţia în vigoare.
Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan.

IV. PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI/AVIZULUI

Firmele se amplasează pe faţadele clădirilor sau în locuri special amenajate, după cum urmează:
a) pe clădirile de locuit având spaţii cu altă destinaţie la parter sau mezanin, se amplasează numai pe porţiunea de faţadă corespunzătoare acestor spaţii sau pe parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;
b) firmele în consolă se amplasează la o înălţime minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Faţă de planul vertical al faţadei, firmele vor putea ieşi în consolă maximum 1,20 m, dar păstrând o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;
c) copertinele pe care se inscripţionează o firmă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălţime faţă de nivelul trotuarului şi vor ieşi din planul faţadei maximum 1,50 m; ele vor păstra o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;
d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuinţe colective sau pe parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor depăşi dimensiunile elementelor constructive-suport;
e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu caracter temporar situate în clădiri de locuinţe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectaţi.
În situaţia prevăzută la lit. e), firmele se amplasează astfel:
a) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;
b) fără a depăşi limita spaţiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.
Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare.
În autorizaţia de construire, emitentul autorizaţiei va preciza caracterul provizoriu al construcţiei, precum şi durata de autorizare a suportului construcţiei mijlocului de publicitate.
Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe faţadele construcţiilor noi, aflate în diferite faze de execuţie, sau ale celor existente, aflate în reparaţie, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcţie, se autorizează odată cu autorizarea organizării de şantier şi este valabilă pe toată durata existenţei acesteia.
Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligaţi să solicite executantului construcţiei suportului publicitar autorizaţia de construire.
Pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, şi alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor şi cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor.
Publicitatea amplasată pe faţada unui spaţiu comercial se va diferenţia faţă de firmă prin culoare, formă sau dimensiune.
În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea şi care să nu deranjeze traficul auto şi pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcţiei sau firmei.
Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.
Firmele iluminate amplasate la mai puţin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă.

V. ASPECTE PRACTICE

1. Autoritatea competentă pentru emiterea autorizației 
Autorizatiile de construire sunt eliberate de Primăria pe raza căreia se află obiectivul (ex. pentru București: Primăriile de Sector ale Municipiului București sau Primăria Municipiului București (in cazul in care reclama urmeaza a fi amplasata pe un imobil ce reprezinta monument istoric sau in zone protejate ale Ministerului Culturii) în baza Legii 50/1991, republicata.
Prin Hotărâri ale Consiliilor Locale au fost aprobate Regulamente specifice, care trebuie respectate. 
2. Înscrisuri necesare pentru obţinerea autorizației 
În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii pentru firme, autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice - D.T. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii- republicată.
Prin Hotărâri ale Consiliilor Locale au fost aprobate Regulamente specifice, care trebuie respectate (vezi secțiunea formulare). 
3. Valabilitatea autorizației
Prin Hotărâri ale Consiliilor Locale au fost aprobate Regulamente specifice, care trebuie respectate. 
4. Tarife aferente autorizării 
Prin Hotărâri ale Consiliilor Locale au fost aprobate Regulamente specifice, care trebuie respectate. 
5. Observații
Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrările de artă aferente acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripţii, pancarte, gravuri, afişe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv.

VI. FORMULARE

ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - REPUBLICARE

LEGEA nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de aplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA ȘI AMPLASAREA FIRMELOR ȘI RECLAMELOR PUBLICITARE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

© 2022 PTIR