3. AUTORIZAȚIA DE FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

Formular de sesizare

Fii activ, sesisează o problemă întâmpinată în obținerea autorizației/avizului!

I. DEFINIȚIE

Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

II. CADRUL LEGAL APLICABIL

- Hotărârea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor, ANEXA Nr. 1 - PROCEDURA DE AUTORIZARE din 13 iunie 2002 a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor (vezi secțiunea Formulare).
- Hotărârea Guvernului nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu (vezi secțiunea Formulare).
- Ordinul nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă (vezi secțiunea Formulare). 

III. CINE TREBUIE SĂ SOLICITE AUTORIZAȚIA/AVIZUL

Autorizaţia se emite pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau prin parcurgerea procedurii de evaluare, în funcție de codul CAEN al activităților desfășurate.
Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor este obligatorie pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la construcţiile existente care se încadrează în următoarele cazuri:
1. Clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice ca "înalte" sau "foarte înalte" şi spaţii amenajate în acestea, indiferent de aria construită sau destinaţie
2. Încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în părţi ale clădirilor, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie
3. Clădiri independente sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de comerţ (centre comerciale, magazine, prestări de servicii şi altele asemenea) cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2, de producţie şi/sau depozitare, încadrate conform reglementărilor tehnice în categoria A, B sau C de pericol de incendiu (risc mare şi foarte mare de incendiu), cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2
4. Spaţii amenajate în clădiri de locuit, având destinaţia de comerţ (magazine, centre comerciale, prestări de servicii şi altele asemenea), cu aria desfăşurată mai mare de 200 m2
5. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2 sau capacitatea de peste 100 de persoane
6. Spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa clădirilor, indiferent de destinaţie, arie desfăşurată sau număr de persoane
7. Clădiri cu destinaţia de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine şi altele asemenea), indiferent de numărul de locuri, cu excepţia celor destinate activităţilor agroturistice
8. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de învăţământ, birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2
9. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu mai mult de 20 de paturi sau cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2
10. Spaţii amenajate în clădiri, destinate supravegherii, îngrijirii sau cazării (adăpostirii) copiilor preşcolari, bătrânilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adăpost, cu peste 10 paturi sau cu aria desfăşurată mai mare de 200 m2
11. Clădiri sau spaţii accesibile publicului, având destinaţie de gară, autogară, aerogară, staţie metrou, indiferent de aria desfăşurată
12. Clădiri şi amenajări sportive, având mai mult de 200 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune în aer liber
13. Construcţii provizorii având destinaţie comercială, cu aria desfăşurată mai mare de 2.500 m2
14. Depozite şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL) stocate în rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totală egală sau mai mare de 5.000 litri ori puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu GPL, având capacitatea totală egală sau mai mare de 750 kg
15. Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru auto-vehicule, cu capacitatea de stocare egală sau mai mare de 50 m3 lichide petroliere, respectiv egală sau mai mare de 5.000 litri (volum de apă) de GPL
16. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării sau întreţinerii şi reparării a peste 20 de autovehicule, precum şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria răspundere.
Pentru celelate situaţii, în vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică privind apărarea împotriva incendiilor.

IV. PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI/AVIZULUI

În vederea autorizării funcţionării din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor se disting următoarele situaţii:
a) pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la construcţiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1 din Hotărârea Guvernului nr. 573/2002, brigăzile/grupurile de pompieri militari vor efectua evaluarea condiţiilor minime de securitate la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;
b) pentru obiectivele care nu se regăsesc în anexa nr. 1.1 din Hotărârea Guvernului nr. 573/2002, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;
c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;
d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu, cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor autorizate în această etapă.
În cazul în care se efectuează evaluarea rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme:
a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, ştampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare;
b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, ştampilează şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului.

V. ASPECTE PRACTICE

1. Autoritatea competentă (anexă)
Avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea nr.307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, direct sau prin împuterniciţi, denumiţi în continuare solicitanţi.
Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare.
Termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile.
Termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile.
Termenele curg de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia depusă este completă.
În situaţia în care documentaţia este incompletă, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, inspectoratul judeţean comunică solicitantului, în scris, documentele care trebuie depuse spre completare, precum şi faptul că trebuie să ridice documentaţia depusă.
Documentele necesare completării documentaţiei se depun în maximum 30 de zile de la comunicare.
Dacă documentaţia a fost transmisă în format electronic, documentele necesare completării se vor comunica în acelaşi format, în maximum 30 de zile de la înştiinţare.
 2. Înscrisuri necesare pentru obţinerea autorizației 
Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:
a) pentru cazurile încadrate în prevederile art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 573/2002, piese scrise şi desenate ale documentaţiei tehnice de execuţie, respectiv:
- scenariu de siguranţă la foc - elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001;
- plan de situaţie şi planuri de arhitectură pentru fiecare nivel al construcţiei sau al spaţiilor supuse autorizării de P.S.I. - elaborate şi, după caz, verificate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002;
b) pentru cazurile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 - pct. I;
c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz.
Pentru construcţiile existente la care se execută amenajări, extinderi sau schimbări de destinaţie documentele vor fi însoţite, după caz, de avizul proiectantului iniţial sau raportul de expertiză tehnică, cu însuşirea soluţiilor cuprinse în proiect, conform legislaţiei specifice.
Solicitantul are obligaţia de a prezenta pe timpul verificării efectuate la faţa locului, la solicitarea reprezentantului brigăzii/grupului de pompieri militari, întreaga documentaţie tehnică de execuţie, elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind calitatea şi autorizarea în construcţii.
Documentele se depun îndosariate.
Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor (vezi secțiunea formulare).
3. Valabilitatea autorizației
Avizele şi autorizaţiile sunt valabile numai însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora.
Deţinătorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii şi de a le prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condiţiile legii.
4.Tarife aferente : procedură cu costuri ridicate.

VI. FORMULARE

STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

PROCEDURA DE AUTORIZARE DIN 13 IUNIE 2002 A FUNCȚIONĂRII COMERCIANȚILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR

ORDIN NR 129 DIN 25 AUGUST 2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND AVIZAREA ȘI AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

NORME METODOLOGICE DIN 15 AUGUST 2016 PRIVIND AVIZAREA ȘI AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

HOTĂRÂRE NR 571 DIN 10 AUGUST 2016 PENTRU APROBAREA CATEGORIILOR DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI CARE SE SUPUN AVIZĂRII ȘI/SAU AUTORIZĂRII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DOCUMENTE PE BAZA CĂRORA SE SOLICITĂ AVIZELE DE SECURITATE LA INCENDIU

MODEL DE CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

© 2022 PTIR