4. CERTIFICATE DE CLASIFICARE A UNITĂȚILOR DE CAZARE

Formular de sesizare

Fii activ, sesisează o problemă întâmpinată în obținerea autorizației/avizului!

I. DEFINIȚIE

Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică se clasifică pe stele şi respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7.

Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.

II. CADRUL LEGAL APLICABIL

Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit următoarelor dispoziții legale:

- Ordonanța Guvernului nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (anexa);

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (anexa);

- Hotărârea Guvernului nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism  (anexa);

- Ordinul nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2013 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE A STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE SI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, A LICENŢELOR SI BREVETELOR DE TURISM (anexa).

Pe site-ul Ministerului Tursmului, la adresa: http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/07/Procedura-opera%C5%A3ional%C4%83-privind-autorizarea-operatorilor-economici-si-a-persoanelor-fizice.pdf este publicată și o Procedura operaţională privind autorizarea operatorilor economici si a persoanelor fizice (anexa).

Pe site-ul Ministerului Tursmului (http://turism.gov.ro/web/proceduri-operationale/) sunt publicate și ale Proceduri operaţionale:

III. CINE TREBUIE SĂ SOLICITE AUTORIZAȚIA/AVIZUL

Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi administrare, se clasifică în funcţie de caracteristicile constructive, de dotări şi serviciile prestate. 

IV. PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI/AVIZULUI

Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului cererea standardizată însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice.

V. ASPECTE PRACTICE

1. Autoritatea competentă pentru emiterea autorizației

Instituţia publică responsabilă în domeniul turismului eliberează certificate de clasificare pentru structurile de primire turistice, după verificarea, la faţa locului, de către personalul de specialitate, a îndeplinirii criteriilor de clasificare pentru categoria şi tipul de structură turistică solicitată.

Structurile autorizate sunt publicate pe site-ul Ministerului Tursmului, la adresa: http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/, distinct, pe agenții turistice, unități de cazare, unități de alimentație publică, cu actualizarile necesare.

Pentru unitățile de cazare se publică periodic următoarele informații actualizate:

Tip unitate

Nume unitate

Categorie

Numar spatii   

Numar locuri

Alte detalii adresa

Tip Localitate

Localitate

Tip Localitate Componenta

Localitate Componenta

Judet

Email

Web

Tip Operator Economic

Operator Economic

Numar Inregistrare in Registrul Comertului

CUI

Numar certificat clasificare

Data Emitere certificat clasificare

 

2. Înscrisuri necesare pentru obţinerea acordului/autorizației

Documentaţia necesară pentru eliberarea şi preschimbarea certificatului de clasificare sau modificarea fişei anexe, este după caz:

Eliberare certificat de clasificare - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentaţia cu următorul conţinut:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la normele metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. In cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea - copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la normele metodologice, după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la normele metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;

f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone si staţiuni turistice si a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea si funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică sau pentru documentaţiile tehnice privind amplasamentul, conformarea si funcţionalitatea construcţiilor existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora sau în cazul construcţiilor existente ce urmează a fi modificate structural si funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic, după caz.

Reclasificare unitate la un alt tip de structură si/sau categorie de clasificare - în vederea preschimbării certificatului de clasificare emis pentru acelaşi operator economic, în situaţia reclasificării unităţii la un alt tip de structură si/sau categorie de clasificare:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la normele metodologice;

b) memoriu justificativ de reclasificare;

c) fisă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii si tipuri, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, după caz;

d) fisă standardizată privind încadrarea si organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la normele metodologice, după caz;

e) certificatul de clasificare emis anterior însoţit de fisa anexă, în original.

f) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, sef recepţie cazare si/sau sef producţie si servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) si a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la normele metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare.

Schimbare titular al certificatului de clasificare - în cazul schimbării operatorului economic, titular al certificatului de clasificare, care desfăşoară activitate de cazare si/sau alimentaţie publică prin intermediul structurii de primire turistice în cauză, documentaţia va cuprinde:

a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la normele metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea - copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte posibilitatea administrării (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e);

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la normele metodologice, după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare.

Schimbare denumire structură de primire turistică - în situaţia schimbării denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a)cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice în cauză, din care să rezulte noua denumire;

b)certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior - în original.

Eliberare duplicat certificat de clasificare/fisă anexă - în vederea eliberării unui duplicat al certificatului de clasificare/fişei anexe, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare/fişei anexe, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare/fişei anexe;

b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii certificatului de clasificare/fişei anexe, declarate nule.

Modificare fisă anexă - în vederea eliberării unei noi fişe anexe a certificatului de clasificare, în situaţia în care au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:

a)cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe;

b)fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la normele metodologice sau fişa standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la normele metodologice, după caz;

c)fişa anexă eliberată anterior - în original;

d)memoriu justificativ de reclasificare, dacă este cazul.

Radiere certificat de clasificare - Operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, în cazul încetării definitive a activităţii în structura de primire turistică, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a)cerere privind radierea certificatului de clasificare;

b)certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior - în original.

VI. FORMULARE

Procedura operaţională privind autorizarea operatorilor economici si a persoanelor fizice

CERERE STANDARDIZATA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE

DECLARATIE pe propria răspundere

FISA privind incadrarea si organizarea spatiilor in structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica

FISA STANDARDIZATA privind Incadrarea nominala a spatiilor de cazare pe categorii si tipuri

FISA STANDARDIZATA privind incadrarea si organizarea spatiilor in structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica

FORMULAR DE INFORMARE

HOTARAREA nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism

ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea NORME METODOLOGICE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja

ORDONANTA nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

© 2022 PTIR