5. AUTORIZAȚIA ACTIVITĂȚII DE SCHIMB VALUTAR

Formular de sesizare

Fii activ, sesisează o problemă întâmpinată în obținerea autorizației/avizului!

I. DEFINIȚIE

Autorizaţia reprezintă o condiție pentru entităţile care intenţionează să desfăşoare activităţi de schimb valutar, autorizația fiind necesară a fi obșinută anterior începerii activităţii de schimb valutar.

II. CADRUL LEGAL APLICABIL

Ordinul nr. 664 din 14 mai 2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, al viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, cu modificările și completările ulterioare (vezi secțiunea formulare) .

III. CINE TREBUIE SĂ SOLICITE AUTORIZAȚIA/AVIZUL

Activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile numai de următoarele categorii de entităţii:
a) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca principal obiect de activitate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani.
b) persoane juridice şi alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice în actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea;
c) entităţi care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valute (cotate şi necotate) sub formă de numerar şi substitute de numerar. 
Entităţile prevăzute la lit. b) pot efectua operaţiuni de schimb valutar, altele decât cele pentru persoane fizice.
De la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 664 din 14 mai 2012 se interzice efectuarea activităţii de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de către entităţile prevăzute mai sus.

IV. PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI/AVIZULUI

Pentru a solicita autorizarea, trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii:
a) în cazul caselor de schimb valutar:
* existenţa ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani;
*  existenţa de disponibilităţi băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul desfăşurării activităţii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii solicitării de autorizare. 
La stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru stabilirea nivelului disponibilităţilor băneşti în echivalent euro în cursul acelei săptămâni.
(la data 12-dec-2012 Art. 5, alin. (1), litera A., punctul 2. din partea I, capitolul III modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1659/2012)
b) în cazul persoanelor juridice şi altor entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulate activităţile de schimb valutar:
* existenţa activităţii de schimb valutar ca obiect de activitate în actul constitutiv care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea sau în cel care le reglementează funcţionarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii. Apartenenţa la această categorie se face prin menţionarea actelor normative prin care beneficiază de prevederi legale exprese, precum şi prin depunerea de documente care dovedesc acest fapt, eliberate de autorităţile competente;
* existenţa unui regulament care să prevadă următoarele:
o   categoriile de activităţi de schimb valutar, mecanismul de desfăşurare al acestora, precum şi documentele care stau la baza efectuării unor astfel de activităţi;
o   relaţiile cu clienţii, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a operaţiunilor;
o   criteriile şi procedurile interne privind măsurile de identificare a clienţilor, păstrarea evidenţelor secundare şi a referinţelor de identificare ale clienţilor, precum şi raportarea operaţiunilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;
o   elementele de identificare a operaţiunii de schimb valutar, potrivit necesităţilor de control şi raportare;
o   scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activităţile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea, precum şi prin actele constitutive;
o   sistemul de evidenţă contabilă a operaţiunilor;
o   desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar-numai cu acordul de voinţă al părţilor;
c) în cazul entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică - existenţa activităţilor de cumpărare de valute cotate şi necotate ca obiect de activitate. Apartenenţa la această categorie se face prin depunerea, în copie, a certificatului de clasificare şi a brevetului de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care solicitantul intenţionează să desfăşoare activitatea de schimb valutar;
d) să facă dovada avizului organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi ori asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct ori indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române;
e) administratorul/administratorii entităţii să depună o/câte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:
o   entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
o   nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;
 cunoaşte prevederile legale aplicabile în materie;
o   sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar la momentul depunerii cererii şi propuse în vederea înregistrării;
o   acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au obligaţia să depună câte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali la entităţi care au desfăşurat/desfăşoară activitate de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;
f) declaraţia pe propria răspundere a tuturor reprezentanţilor legali, care să identifice punctual administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este necesară identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect;
g) dovada prin care se atestă faptul că entitatea poate derula şi operaţiuni cu cecuri de călătorie (după caz).
h) declaraţia notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului.

V. ASPECTE PRACTICE

1. Autoritatea competentă 
Autoritatea competentă pentru autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activitatea de schimb valutar este Comisia de autorizarea a activității de schimb valutar care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor Publice.
Cererile pentru obținerea autorizării și a înregistrării codului statistic pentru un punct de schimb valutar se depun la registratura generala a Ministerului Finanțelor Publice.
Cererea de efectuare a controlului privind îndeplinirea condițiilor de spațiu, însoțită de documentația aferenta se depune la secția judeteană sau a municipiului București a Gărzii Financiare în a cărei zona de competență este situat punctul valutar propus.  
Cererea de acordare a avizului organelor de poliţie pentru administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii se adresează structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române în a căror zonă de competenţă este situat sediul social al entităţii care solicită acordarea autorizaţiei. 
2. Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar
Pentru obţinerea autorizaţiei şi codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei entităţi care nu deţine la data depunerii cererii autorizaţie şi cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entităţii care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activităţii inscrisurile prevăzute în anexa doc.
3. Nu se acordă autorizaţie de schimb valutar în cazul în care 
Nu se acordă autorizaţie de schimb valutar în cazul în care:
a) entităţile înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat, conform certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;
b) împotriva reprezentanţilor legali, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea şi pentru care nu a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străi
c)administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii entităţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, au fost condamnaţi pentru spălare de bani, terorism ori finanţarea terorismului, atât pe plan intern, cât şi internaţional. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, se va lua în considerare inclusiv situaţia în care persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infracţiunile menţionate anterior;
d) acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali ai unei entităţi a cărei autorizaţie de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive;
e) entitatea, asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, acţionarii semnificativi şi reprezentanţii legali ai acestora au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, fapte care se regăsesc în cazierul fiscal;
f) acţionarii semnificativi/asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi administratorii sau reprezentanţii legali ai entităţii au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali la entităţi care au desfăşurat/desfăşoară activitate de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar/cod statistic potrivit constatărilor făcute de organele de control competente în ultimii 5 ani anteriori datei soluţionării cererii de autorizare.
Nu se consideră obligaţii de plată restante dacă:
a)operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restitu
b)în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante;
c)în certificatul de atestare fiscală sau alt document emis de organul fiscal competent operatorul economic nu are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/amânare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare
d)obligaţiile sunt stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
e)obligaţiile sunt cuprinse în titluri executorii pentru care s-a dispus suspendarea executării silite potrivit legii.
4. Condiții de funcționare
Entităţile interesate pot începe activităţile de schimb valutar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)au primit autorizaţia emisă de Ministerul Finanţelor Publice;
b)li s-a atribuit codul statistic de către Ministerul Finanţelor Publice pentru fiecare punct de schimb valutar;
c)au înscris codul statistic pe ştampila punctului de schimb valutar.
4. Valabilitatea autorizației
Comisia poate dispune anularea autorizaţiei de schimb valutar emise în favoarea unei entităţi şi a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia atunci când se constată că la data acordării acestora solicitanţii au oferit informaţii incorecte sau inexacte care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizaţiei sau codurilor statistice, după caz.
Anularea sau revocarea autorizaţiei de schimb valutar/codurilor statistice emise în favoarea unei entităţi atrage încetarea activităţii de schimb valutar.
O entitate ale cărei autorizaţii/coduri statistice au fost anulate, respectiv revocate în totalitate poate formula o nouă solicitare în vederea acordării autorizaţiei/codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar în termen de 5 ani în cazul anulării acestora şi de 6 luni în cazul revocării, de la data de la care decizia/deciziile Comisiei a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

VI. FORMULARE

REGULAMENT DIN 14 MAI 2012 DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE AUTORIZARE A ACTIVITĂȚII DE SCHIMB VALUTAR

ORDIN NR. 664 din 14 MAI 2012 PRIVIND AUTORIZAREA ȘI/SAU ÎNREGISTRAREA ENTITĂȚILOR CARE DESFĂȘOARA ACTIVITĂȚI DE SCHIMB VALUTAR PE TERITORIUL ROMÂNIEI,ALTELE DECAT CELE CARE FAC OBIECTUL SUPRAVEGHERII BANCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

SCRISOARE DE ATRIBUIRE A CODULUI STATISTIC UNIC PENTRU FIECARE PUNCT DE SCHIMB VALUTAR AL ENITITĂȚILOR CARE DESFĂȘOARA ACTIVITĂȚI DE SCHIMB VALUTAR PE TERITORIUL ROMÂNIEI

CRITERIILE DIN 14 mai 2012 REFERITOARE LA AUTORIZAREA ȘI/SAU ÎNREGISTRAREA ENTITĂȚILOR CARE DESFĂȘOARA ACTIVITĂȚI DE SCHIMB VALUTAR PE TERITORIUL ROMÂNIEI

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEIDE SCHIMB VALUTAR/ CODULUI STATISTIC AFERENT PUNCTULUI DE SCHIMB VALUTAR

© 2022 PTIR